ترمیم انواع وسایط مختلف النوع در  قول اردوی ۲۰۳ منصوری 

web_admin

تیم های مسلکی و تخنیکی کندک سوم لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ منصوری به ادامه تلاش های شبانه روزی شان انواع وسایط مختلف النوع را ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این وسایط ترمیم شده شامل: ۱۲ عراده تانک هاموی، ۱۵ عراده رنجر، ۱۰ موتر نوع انترنیشنل و ۴ عراده آمبولانس می باشد.