فراغت ۱۰۴ تن منسوبین جوان از قوماندانی حضرت عبدالله بن مسعود "رض"

web_admin

به تعداد ۱۰۴ تن منسوبین قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، پس سپری نمودن آموزش های مسلکی و عقیدتی در مکتب های قوماندانی حضرت عبدالله بن مسعود "رض" امروز طی مراسمی فراغت شان را حاصل نمودند.

مفتی محمد اسلم "حقانی" معاون قوماندانی حضرت عبدالله بن مسعود که پیرامون اهمیت اعداد در دنیا و آخرت در این مراسم صحبت نموده و از فارغان خواست، از  مسلک و آموزش های فرا گرفته شان در راستای دفاع از نظام اسلامی بهره ببرند.

از سوی هم، فارغان فراگیری آموزش های مسلکی را در نظام اسلامی ضروری دانسته و اطمینان دادند که به قیمت جان شان از نظام کنونی دفاع و محافظت می کنند.

این مراسم با اهدای تصدیق نامه به فارغان پایان یافت.