فراغت ۶۱ تن منسوبین جوان از مرکز تعلیمی قوماندانی حضرت عبدالله ابن مسعود رض

web_admin

به تعداد ۶۱ تن منسوبین جوان قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، امروز، طی مراسم خاص در حضور داشت مسولان از مکتب های مسلکی تامینات محاربوی و بریدملان پاین رتبه - قوماندانانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" معاونیت تعلیمات و پرسونل فارغ گردیدند.

در عین حال قوماندان مرکز تعلیمی از اهمیت تعلیمات نظامی و اعداد بیان نموده و از فارغان خواست، آموزش های مسلکی و نظامی را که فرا گرفته اند به شکل امانت داری به سایر مجاهدین در قطعات و جزوتام ها آموزش دهند.

همچنان مسولان به فارغان در خصوص اطاعت توصیه های لازم را ارایه نمودند، از سوی هم فارغان اطمینان دادند در هر نقطه‌ کشور آماده ی اجرای وظایف می باشند.

در اخیر، فارغان  تصدیق نامه نیز دریافت نمودند.