فراغت ۷۴ تن منسوبین از مرکز تعلیمی قوماندانیتعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود “رض”

s.mohmand

به تعداد ۷۴ تن منسوبین قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی پس از آموزش های نظامی و مسلکی، روز گذشته طی مراسمی با اشتراک مسولان، منسوبین و سایر مجاهدین از مکتب های مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود “رض” فارغ گردیدند.

در مراسم فراغت این منسوبین مولوی نصیب الله “مدنی” قوماندان تعلیمات مشترک حضرت عبدالله بن مسعود طی سخنانی فارغان را به ادامه فراگیری سایر مسلک ها تاکید نموده و‌ از آنان نیز خواست تنها به یک مسلک اکتفا نکنند.

از سوی هم، فارغان به رهبری و مسولان وزارت دفاع ملی اطمینان دادند که با اطاعت و فرمانبرداری آماده هر نوع وظایف در هرگونه شرایط می باشند.