فراغت ۷۳ تن منسوبین از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض

web_admin

به تعداد ۷۳ تن منسوبین قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، امروز، طی مراسم خاص در حضور داشت مسولان از مکتب های مسلکی تامینات محاربوی و بریدملان پاین رتبه - قوماندانانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض فارغ گردیدند.

 مسئولان طی سخنرانی های شان، ضمن اینکه فارغان را متوجه به وظایف و مسئولیت های شان نمودند و نیز از آنان خواستند آموزش های مسلکی خویش را به دیگر مجاهدین در قطعات و جزوتام ها آموزش دهند.

این فارغان از آمادگی شان برای حفاضت و دفاع از نظام اسلامی در هرگونه شرایط اطمینان داده و در اخیر، از سوی مسولان تصدیق نامه نیز دریافت نمودند.