تعداد زیاد‌ی اسلحه و مهمات نظامی توسط منسوبین قول اردوی ۲۰۳منصوری کشف و ضبط گردید

web_admin

نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی قول اردوی ۲۰۳ منصوری وزارت دفاع ملی بر اساس گزارش های کشفی طی یک سلسله عملیات در ولایت های خوست و لوگر تعداد زیادی سلاح و مهمات را کشف و‌ضبط نمودند.

سلاح های بدست آمده شامل (۲) تفنگچه آمریکایی نوع سیگما، (۱۱۲۰) مرمی زیکویک، (۲۵۲۰) مرمی دهشکه، (۵۰) مرمی هاوان ۸۲ میلی متری، (۲۵) مرمی هاوان ۶۰ میلی متری، (۱۵) مرمی نوع ۷۵،(۲۳) مرمی راکت های مختلف النوع‌، (۸۸۰) مرمی نوع پیکا، (۷) صندوق مرمی زکویک،‌دهشکه و تعداد زیادی از تجهیزات نظامی را شامل میباشد.