ترمیم دها عراده تانک‌ نوع امرپ - امریکایی در لوای اول دارلمان

web_admin

انجینران و تیم های تخنیکی و مسلکی لوای اول دارلمان قول اردوی ۳۱۳ مرکزی به تعداد ۲۴ تانک نوع امرپ - آمریکایی را که در جریان جنگ های اخیر تخریب گردیده بود، دوباره ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

به گفته مسؤلین، تعداد زیادی وسایط دیگر در ورکشاپ های این لوا تحت کار است. و همچنان برای وسایط ترمیم‌ شده امکان مناسب مد نظر گرفته شده و در صورت نیاز از آنان کار گرفته خواهد شد.