منسوبین قوماندانی صحیه، ۳۲۱۳ تن مریض را در اسپین بولدک معاینه و معالجه کرد

web_admin

داکتران و متخصصین بخش های مختلف شفاخانه نظامی صد بستر قول اردوی ۲۰۵ البدر، تاکنون ۳۲۱۳ تن مریضان را  که در محل ایجاد شده برای مهاجرین افغان که به سپین بولدک برگشته اند، معاینه و تداوی کرده اند.

قابل ذکر است که تیم های صحی وزارت دفاع ملی، شب و روز برای خدمت و مراقبت هموطنان مهاجرینی که دچار مشکل هستند کار می کنند.