فراغت ۵۹ تن مجاهد از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض

web_admin

۵۹ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی امروز طی مراسمی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این مجاهدین با اشتراک ملا عبدالجبار صدیقی رئیس تعلیم و تربیه و دوکتورین معاونیت تعلیمات پرسونل وزارت دفاع ملی، مولوی نصیب الله "مدنی" قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض، مسؤلان و سایر مجاهدین برگزار شد.

مسؤلان طی سخنانی ضمن مبارکی و ارایه توصیه های لازم به فارغان، آنان را به اطاعت و فرمانبرداری تاکید نموده افزودند، تعلیمات  نظامی و مسلکی فراگرفته را به شکل امانت به سایر مجاهدین قطعات و جزوتام های مربوطه شان نیز  آموزش دهند.

این مراسم با پیام های اطمینانیه بخش مجاهدین و اهدای تصدیق نامه ها به آنان  پایان یافت.