رهبری و داکتران قوماندانیت صحیه ستردرستیز از فابریکه دواسازی "سنوفارما" ولایت کندهار بازدید به عمل آوردند 

web_admin

تورنجنرال دوکتور محمد طاهر "احرار" قوماندان صحیه ستردرستیز همراه با داکتران و متخصصین شفاخانه شهید سردار محمد داود خان طی سفری به ولایت کندهار از فابریکه دواسازی "سنوفارما" این ولایت بازدید نمودند.

در این دید و بازدید ها قوماندان صحیه در کنفرانس ارایه معلومات فابرکه "سنوفارما" اشتراک و روی کیفیت و اهیمت تولید ادویه جات داخلی سخنرانی های داشت.

قوماندان صحیه ستردرستیز، از دواسازان  کشور خواست با تولید ادویه جات با کیفیت اتکا به داوهای خارجی را کاهش دهند.

همچنان رهبری قوماندانیت صحیه ستردرستیز از برخی شفاخانه های شخصی این ولایت نیز دیدن به عمل آوردند.