ترمیم یکتعداد اسلحه سبک و سنگین در ورکشاپ های قول اردوی ۲۰۳ منصوری

web_admin

بر اساس کوشش های منسوبین مسلکی و تخنیکی کندک حمایوی قول اردوی ۲۰۳ منصوری یکتعداد اسلحه سبک و سنگین ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت.

این اسلحه ترمیم شده؛ ۲ میل هفتادوپنج، ۱ میل زکویک، ۵ میل دهشکه، ۵ میل توپ ۸۲ میلی، ۵ میل پیکا، ۵۰ میل ام ۱۶ و ۱۰ میل کلاشینکف را شامل می باشد.