۸۰ تن  مداومین از قوماندانی عمومی لوژستیک فارغ شدند

web_admin

۸۰ تن مجاهدین از قوماندانی لوژستیک وزارت دفاع ملی از یک دوره آموزشی لوژستیک فارغ شدند.
در مراسم یاد شده عده از مسوولان ، بزرگان و مجاهدین این قوماندانی اشتراک نموده بودند.

مسوولان در سخنرانی های شان مداومین فارغ شده را متوجه مسوولیت های آینده شان کرده و تاکید نمودند تا وظایف داده بشکل درست اجرا  و هیچ گاهی در اجرای آن غفلت ننمایند.