۳۳۰ تن از مجاهدین از مرکز تعلیمات مشترک محاربوی فارغ شدند

s.mohmand

۳۳۰ تن از مجاهدین قطعات مرکزی و قول اردو های ساحوی پس از فراگیری سه ماهه آموزش های مسلکی، عقیدتی و نظامی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی در یک مراسم ویژه فارغ شدند.

در این مراسم مفتی لطیف الله “حکیمی” سرمفتش وزارت دفاع ملی، ملا عبدالجبار “صدیقی” قوماندان تعلیم و تربیه و دکتورین و تعداد کثیری از مسولین و مجاهدین اشتراک نموده بودند.

سرمفتش وزارت دفاع ملی در سخنان خود فارغان را متوجه مسولیت های شان کرد و گفت: فراگیری علم برای ترقی و تعالی جامعه یک نیاز اساسی است  و اطاعت و تعهد پذیری برای حفظ و بقای نظام ضرورت بنیادی می باشد.

هم چنان قوماندان تعلیم و تربیه از مسولین  قدردانی نمود و تعهد کرد که مجاهدین را با لباس عقیده و مسلک پرورش و برای خدمت گزاری به وطن تربیه خواهند کرد.