نجات جان ده ها تن از مسافرانی که از اثر برف باری شدید در سالنگ ها و ولایت های شمال گیر مانده بودند

s.mohmand

امروز ۵ عراده موتر همراه با مسافران آن در منطقه «ا‌ولنگ» ولسوالی ‌سالنگ ولایت پروان زیر برف و سرمای شدید گیر مانده بودند توسط مجاهدین فرقه شهید آفتاب قول اردوی ۳۱۳ مرکزی نجات داده شدند.

هم چنان ۱۴ تن از باشندگان ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان نیز توسط چرخبال های MI-17 لوای هوایی بلخ نجات داده شدند.

قابل یادآوری است که در سالنگ ها هنوز هم برف باری و طوفان شدید ادامه دارد.