به تعداد ۱۴۸ تن مجاهدین از قوماندانی تعليمات مشترک محاربوي فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۱۴۸ تن از مجاهدين قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی طی یک سلسله مراسم خاص از قوماندانی تعليمات مشترک فارغ شدند.

در این مراسم مولوی خدایداد "مهاجر " مسئول عقيدتی و فرهنگی قوماندانی تعليم، تربيه و دوکتورين ، مولوی شیر احمد "محمدی " رئيس ارکان قوماندانی تعليمات مشترک، منسوبين و مجاهدين آن قوماندانی اشتراک داشتند.

در اين مراسم مسؤلین سخنرانی های همه جانبه نموده و مجاهدین تازه فارغ شده از سوی مسؤلین به مسؤلیت های آینده شان متوجه شده؛ در پايان مراسم به فارغين تصديق نامه ها هم تفويض شد.