افتتاح سرویس سپتیک جراحی ارتوپیدی و صدر بطن در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان 

s.mohmand

این سرویس جراحی که ظرفیت بستر ۳۰ مریض را در یک وقت دارا می باشد مجهز با وسایل طبی مدرن و عملیات خانه عصری است که توسط برید جنرال داکتر محمد اسماعیل “وردک” قوماندان اکادمی علوم طبی و همکاران شان در جریان یک مراسم ویژه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.