۴ طالب که در ترورهای هدفمند و انفجار ماین های چسپکی نقش داشتند، در کابل باز داشت شدند

s.mohmand

۴ تروریست که عضو گروه طالبان هستند، شب گذشته توسط نیروهای اردوی ملی در ولسوالی پغمان کابل، بازداشت شدند. این افراد در شهر کابل ترورهای هدفمند و جاسازی ماین های چسپکی در موترهای دولتی را انجام می دادند.

این افراد: 
۱- مولوی صداقت مشهور به خطری مسوول ترور های هدفمند و ماین های چسپکی در نواحی ۵ و ۱۳  شهرکابل
۲- روح الله مشهور به زورکی عضوگروپ مولوی صداقت مسوول نصب ماین های چسپکی 
۳- سمیع الله مشهور به صدیق الله سرگروپ ۱۰ نفری گروه طالبان 
۴- جان آغا مشهور به لونگی مسوول انتقال دهنده ماین های چسپکی