از دو رویداد تروریستی در ولسوالی های پغمان و ده سبز کابل جلوگیری شد

s.mohmand

تروریستان یک حلقه ماین بشکه یی را در ساحه ارغندی پایین ولسوالی پغمان و یک حلقه ماین خود ساخت را در منطقه تره خیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل روز گذشته جاسازی نموده بودند، در پی تلاش پرسونل لوای اول ولوای دوم واکنش سریع فرقه ۱۱۱ کابل، کشف و توسط تیم تطهیر نیروهای ملی دفاعی، خنثی و انفجار داده شد.