55 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 19 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 10 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 55 تن دهشت افگن کشته،3 تن زخمی و 2 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

کندهار - از اثر ضربات هوایی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های شاه ولیکوت ومعروف 23 تن دهشت افگن کشته، 15 تن زخمی و 3 عراده موترسایکل از بین برده شده است .

ننگرهار - از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اچین 10 تن داعشی کشته شده اند.

کندز - از اثر ضربه هوایی در قریه تلوکه مرکز ولایت 8 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

بادغیس - درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی بالامرغاب 4 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

پکتیا - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی احمد آباد 3 تن دهشت افگن مربوط شبکه حقانی کشته و 2 عراده موترسایکل از بین برده شده است .

غزنی - درنتیجه انداخت توپچی در مربوطات مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 2 عراده موتر ازبین برده شده است.

کاپیسا - از اثر ضربه هوایی در ولسوالی اله سای 2  تن دهشت افگن کشته شده اند.

زابل - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میزان یکتن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

هلمند - در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی گرمسیر یکتن دهشت افگن کشته، 2 فرد مشکوک دستگیر و 2 سیت مبایل بدست آمده است.

پکتیکا - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی وازه خواه یکتن دهشت افگن کشته، 2 عراده موترسایکل ومقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.