گالری رسانه

د ملی اردو سره یو ځای شئ!

ANA

ANA

تعلیمات افسران جوان اکادمی نظامی افغانستان

Afghanistan National Army

د افغانستان ملي پوځ

اردو ملی افغانستان

Pagination