مسول جمع آوری

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: مسول جمع آوری     4 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی   بخش مربوطه: مدیریت تامین کننده ارتباط ستراتیژیک  / معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  موقعیت پست: کابل   بست8 تعداد پست: گزارشده به: آمرمربوطه گزارشگیر از: کارکنان تحت اثر  009 کد: -102,103 تاریخ بازنگری:
هدف وظیفه: جمع آوری معلومات از منابع معتبر ,نظارت وارزیابی از فعالیت های دشمن . اختلال و خنثی سازی فعالیت های انترنتی دشمن با ارائیه اسیب پذیریها در سطح ستراتیژیک  بمنظور حصول اطمنان اهداف اساسی اداره. 
صلاحیت ها ومسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی: . شناسائی ومشخص ساختن قابلیت های جمع آوری معلومات های استخباراتی دشمن که شامل استخبارات بشری ,سگنالی 1 ,تصویری,ویاهمه مساعی وتلاش های که وزارت دفاع ملی را هدف قرار میدهد.  .  . جمع آوری اطلاعات ومعلومات منابع بشری , وطبقه بندی معلومات مورد نیاز در ابعاد داخلی وخارجی 2 . . جمع آوری معلومات استخباراتی برای غنامندی پالیسی وپلانگزاری های نظامی در سطح ملی وبین المللی 3 وظایف مدیریتی:  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره, جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 4 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها, سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 5 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر, تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 6 . ارایه گزارش ماهوار, ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه, به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و 7 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 8 وظایف همآهنگی: . مسول ارتباطی مسولیت های وظیفوی را بین دو ارگان تامین نموده و مسول تاسیس ارتباطی برای تامین طرفیت های معلوماتی ارگانهای که با 9 ایشان روابط دارند . میباشند  .  . جمع آوری راپور های کشفی و معلومات از ارگانهای ذیربط. 10
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی: . لیسانس در رشته های حقوق علوم سیاسی, امنیت ومنازعات, روابط بین الملل, علوم اجتماعی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و 1 یا خارج کشور, به تحصیلات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود. 
 
 . تجربه کاری: 1 أ. داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینالمللی داخل و یا خارج کشور ب. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای ماستر . 
  . مهارتهای لازم: 2 أ. تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو یا دری) و اشنائی کاری با لسان انگلیسی ؛ ب. مهارتهای کمپیوتر در برنامه های آفیس ویژو وانترنت. ج. توانائی مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر . د. توانائی کار موثر گروهی با همکاران در فاصله دور . موارد تشویقی:  ) نمره امتیازی برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛5( .أ ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( .ب ج. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود . 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی