مامور معاینات طبی پرسونل

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه  :مامور معاینات طبی پرسونل

وزارت/اداره   :دفاع ملی 

موقعیت         :کابل

بخش            :قوماندانی عمومی جلب و جذب

بست            : (6 )       دو بست

گزارشدهی  به : آمر ارزیابی و معالجۀ صحی

گزارشگیری از :  ندارد

کود              : 22-90-080-047الی 22-90-080-048

هدف وظیفه    :  فراهم آوری تسهیلات برای آمریت ارزیابی و معالجۀ صحی.

شرح وظایف   :

 ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ وزارت.

تأمین ارتباط و هماهنگی با سایر بخش ها در عرصۀ همکاری های همه جانبه شان با یکدیگر غرض پیشبرد بهتر امور بعدی.

رسیده گی به شکایات جهت ایجاد نظم و دسپلین در بخش مربوطه به منظور پیشبرد بهتر امور محول شده.

اخذ، تعقیب و ثبت مراسلاتی که عنوانی آمریت ارزیابی و معالجۀ صحی مواصلت می ورزد غرض اجرای امور بعدی.

معاینات دقیق پرسونل جدیدالشمول منحیث یک وجیبۀ ایمانی و وجدانی جهت ایجاد رعایت نظم امور.

پروسس صحی جلب شده گان جدید غرض پیشبرد امور بعدی.

تداوی منسوبین مربوط به قوماندانی عمومی جلب و جذب و نوکریوالی نوبتی 24 ساعته غرض دستیابی به اهداف اداره.

ارائۀ گزارش از اجرای امور محول شده به آمر بخش مربوطه جهت آگاهی و اخذ هدایت های بعدی.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

بکلوریا، به درجه های بلندتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه (توع و مدت زمان تجربه):

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

پلانگذاری، اداره،  مهارتهای مسلکی مرتبط به وظیفه، مفاهمه و ارتباطات، برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.