مامور فنی لابراتوار کیمیا

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه  :مامور فنی لابراتوار کیمیا

وزارت/اداره   :دفاع ملی 

موقعیت         :کابل

بخش            :قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال محمد فهیم

بست            : (6 )

گزارشدهی  به : دیپارتمنت بیولوژی و کیمیا

گزارشگیری از :  ندارد

کود            : 22-90-086-007

هدف وظیفه    : فراهم آوری تسهیلات وبهبود بخشیدن امورات کاری وعملی نمودن کارهای تخصصی وثابت نمودن نتیجه قضیه ها واشیأ درلابراتوار.

شرح وظایف   :

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

تنظیم دروس عملی در دیپارتمنت مربوطه.

نشان دادن تجربه اثر عملی به محصلین صنوف مربوطه به داخل لابراتوار.

تحلیل وتجزیه مودات لابراتوار در دیپارتمنت.

نمایش تعاملات کیمیاوی وفزیکی درلابراتوار.

عملی وپرکتیک نشان دادن دروس وکاری های درسی بتمام محصلین.

مواد مورد ضرورت دیپارتمنت را به کمک آمر دیپارتمنت آماده ساختن.

ثابت نمودن نتیجه یک شی .

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

بکلوریا، به درجه های بلندتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه (توع و مدت زمان تجربه):

 

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

پلانگذاری، اداره، آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه و برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.