:عضو مسلکی تدارکات اجناس

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایحف 
 
عنوان وظیف   :عضو مسلکی تدارکات اجناس وزارت :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش   :ریحاست تدارکات  ) 4  ( :  بست ) بست 1( :  تعداد گزارشدهی ب   :آمرتدارکات اجناس گزارشگیری از :کارکنان تهت اثر کود  : 22-90-022-053 
 
هدف وظیف : فراهم آوری تسهیلات  در تمام امورتدارکات اجناس اداره مربوطه با در نظر داشت قانون و طرزالعمل های تدارکاتی. 
 
مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. 1 . ترتیب، تنظیم و تهیه لست اکمال کننده گان اجناس داخلی و خارجی جهت اشتراک در دواطلبی ها. 2 .   ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های اجناس جهت تسریع روند تدارکا ت در اداره مربوطه . 3 . ترتیب و تنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها و تهیه لست شرکت های محروم شده به مدیرتدارکات 4 جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی تدارکاتی.   .  آماده سازی اسناد پروژه های تدارکاتی اجناس در مطابقت به قانون و طرزالعمل ها جهت عقد قرار داد. 5 .  ترتیب وتنظیم  دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها . 6 . تهیه معلومات دقیق در مورد شا یستگی وظرفیت مورد نیازبرای اهلیت قراردادادی هائیکه در پروسه های داو طلبی اشتراک 7 می نمایند.     . ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.  8 . ارائه گزارش از اجراآت کاری خویش به آمرین ذیصلاح و مدیر عمومی تدارکات اجناس طور هفته وار، ماهوار،  ربعوار و 9 سالانه.  . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 10
 
تهصیلات، تجارب و مهارت های لازم:    )قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است. 34 و 8 -7 مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(
  .درج  تهصیل 1 اقتصاد یا مدیریت محاسبه،  ، حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی o لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق  ،حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ارجحیت داده میشود.  . تجارب لازم  ( نوع و مدت زمان تجرب ) 2  داشتن حد اقل دو  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه o  .مهارت های دیحگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات   بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.   مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس) 
 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی