تحلیلگر

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: تحلیلگر    4 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  موقعیت پست: کابل   2 تعداد پست: گزارشده به: مدیریت تحلیل و تجربه جاسوسی گزارشگیر از: کارکنان تحت اثر   009-113 کد: تاریخ بازنگری:
. عملیاتی های فزیکی به منابع ارگانهای استخباراتی ، وجه مالی ، ملاقات مخفی ، اوپراتیفی ، هدف وظیفه: مروردوسیه های ثبت اسناد منابع اگنتوری صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی:   که شامل فعالیت های ترورستی، جاسوسی،سبوتاژ،تشنج افگنی،وجنایات سازمان یافته میشود. Tessco . تشخیص وگزارش عندالموقع از تهدیدات 1 . ارزیابی از وضعیت موجود دشمنان داخلی وخرجی سازمان های ترورستی ،ستراتیژی،اداف رهبری ،منابع مالی وضع احتمالی آنها در آینده شیوه 2 فعالیت واهداف مورد نظر آنها درقبال نیروهای اردوی ملی وتشخیص وتوانائی های آنها درسطح ستراتیژیک.  . تشخیص از اعمال نفوذی دشمن در خصوص نیروهای ملی. 3 . انکشاف پلانها و پروگرامهای جهت حمایه فعالیت عملیاتهای ضد جاسوسی مادونان تحت امر. 4 . مروردوسیه های ثبت اسناد منابع اگنتوری اوپراتیفی اپارتمان های ملاقات مخفی وجه مالی عملیاتی های فزیکی به منابع ارگانهای استخباراتی 5 وظایف مدیریتی:  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 1 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 2 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 3 . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 4 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 5 وظایف همآهنگی: . هماهنگی با معاونیت ستراتیژی تفتیش وحقوق وزارت دفاع ملی وریاست کشف واستخبارات ستردرستیز درمورد مسایل بخش نظارت از نقطه نظر 1 استخبارات بخصوص مسایل سوال بر انگیز.
 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی: . لیسانس در رشته های حقوق علوم سیاسی، امنیت ومنازعات، روابط بین الملل، علوم اجتماعی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و 1 یا خارج کشور، به تحصیلات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود. 
 
 . تجربه کاری: 1 أ. داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینالمللی داخل و یا خارج کشور ب. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای ماستر .   . مهارتهای لازم: 2 أ. تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو یا دری) و اشنائی کاری با لسان انگلیسی ؛ 
ب. مهارتهای کمپیوتر در برنامه های آفیس ویژو وانترنت. ج. توانائی مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر . د. توانائی کار موثر گروهی با همکاران در فاصله دور . موارد تشویقی:  ) نمره امتیازی برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛5( .أ ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( .ب ج. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود .

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی