اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

به اساس فیصله (4039)مورخ08/02/1399 کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات تمام اعلانات تداراکاتی وتصامیم اعطای قراردادخویش را دراین زمان الی رفع وضیعت فعلی ازطریق ویب سایت های اداره تدارکات ملی واداره مربوطه به نشر برسانند حتی الامکان داوطلبان ازطریق ایمیل نیز مطلع ساخته شوند طبق پیشنهاد پروژه های متذکره ازطریق رهنمود اجرای اقدامات تدارکات اضطراری جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا صورت گیرد.

موضوع تدارک : تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ازبابت سال مالی1399.

نمبرتشخیصیه: MOD-1399-G-L0019-22708ا   

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ازبابت سال مالی1399.

نمبرتشخیصیه: MOD-1399-G-L0019-22708می باشد،اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند.

تضمین آفر مبلغ {59000}پنجاه نو هزار افغانی) ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ( تضمین نامه بانکی) میباشد.یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهایکجاباتضمین آفر الی ساعت(10:00) قبل ازظهرروز  جلسه آفـــر گشائی  مورخ 14/03/1399میباشد.

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {14/03/1399}ساعت (10) بجه قبل ازظهرمی باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www-npa.gov.af  دانلودنمایند.

محل آفر گشائی : ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی  واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک آفر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات   رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند  عکس حال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

نوت :  درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی واسناد داوطلبی ، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.

 

Documents

تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۰:۰
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه امورات ساختمانی دیوار احاطوی و دروازه برای قوماندانی لوای انجنیری

موضوع تدارک:{ تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دیوار احاطوی و دروازه برای قوماندانی لوای انجنیری از بابت سال مالی1400}نمبرتشخیصیه (MOD-1400-W-C0172-25105)

آدرس ومدت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۵۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول ‎

تهیه و تدارک(11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی زندانیان زندان بگرام از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه:  MOD-1400-G-L0013-22705ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۳:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

 تهیه وتدارک (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه: MOD-1400-G-R0072-22706  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد . . .

Back to tenders