اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (5) قلم بالتی مختلف النوع ویک قلم چارجرمورد نیاز ریاست انجنیری ستردرستیز

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطاء قرارداد تهیه وتدارک (5) قلم بالتی مختلف النوع ویک قلم چارجرمورد نیازریاست انجنیری ستردرستیز بابت سال 1399 (ازروش داوطلبی باز)

نمبرتشخیصیه MOD-1399-G- 5956-NCB

قرارامریه نمبر (2223) مورخ 10/8/1399مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت امرحسیب لمیتد دارای جوازنمبر(11055-0101   آدرس :جاده مندوی میلادمارکیت مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (17682982)هفده میلیون و ششصدوهشتادودوهزارونه صدوهشتادو دو افغانی اعطا نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .                                                         

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۵
Background image

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (MOD-1400-W-C0131-25105) از طریق انترنت!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه امورات ساختمانی تعمیر دومنزله اداری . . .

Back to tenders