اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (5) قلم بالتی مختلف النوع ویک قلم چارجرمورد نیاز ریاست انجنیری ستردرستیز

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطاء قرارداد تهیه وتدارک (5) قلم بالتی مختلف النوع ویک قلم چارجرمورد نیازریاست انجنیری ستردرستیز بابت سال 1399 (ازروش داوطلبی باز)

نمبرتشخیصیه MOD-1399-G- 5956-NCB

قرارامریه نمبر (2223) مورخ 10/8/1399مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت امرحسیب لمیتد دارای جوازنمبر(11055-0101   آدرس :جاده مندوی میلادمارکیت مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (17682982)هفده میلیون و ششصدوهشتادودوهزارونه صدوهشتادو دو افغانی اعطا نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .