آمر منابع بشری در قول اردوی 205 اتل

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۴

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:    اتل 205 عنوان وظیفه: آمرمنابع بشری قول اردوی  3 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه:  ریاست منابع بشری معاونیت پرسونل وتعلیمات موقعیت پست: کندهار  1 تعداد پست:  اتل 205 گزارشده به: رئیس منابع بشری وقوماندان قول اردوی گزارشگیر از: کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)  22-27-49-027 کد: تاریخ بازنگری: هدف وظیفه: تطبیق موثرپلانها وبرنامه های منابع بشری وحصول اطمینان از پیشبرد درست پروسه های منابع بشری و تحقق اهداف تعین شده .  صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی:  205 . مدیریت ومراقبت ازامورات مربوطه به استخدام ، ارتقای ظرفیت ، انکشاف اداره، روابط مامورین وسایرپروسه های منابع بشری در قول اردوی 1 اتل.   اتل 205 . مدیریت امور ذاتیه مامورین ملکی (تعینات ، تبدیلی ، تقاعد ، منفکی و سایر امورذاتیه ) در سطح  قول اردوی 2  اتل جهت رسیدن به اهداف عمومی  وزارت. 205 . ارایه مشوره درطرح برنامه ها وتعین اهداف منابع بشری درقول اردوی 3  اتل درتصمیم گیری های مربوط به منابع بشری ورفع چالش ها و موانع کاری مربوط . 205 . ارایه مشوره های مسلکی به رهبری قول اردوی 4  اتل205 . مراقبت ازصحت رفاه ومصونیت کارکنان ملکی قول اردو 5 . اتل 205 .  ایجاد اگاهی از قوانین و مقررات ملکی در سطح قول اردو 6 . حصول اطمینان ازمطابقت اجراآت مربوط مطابق به قوانین ومقررات نافذه کشور. 7 وظایف مدیریتی :  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 1 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 2 . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 3 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف   های جریان کار؛ 4 وظایف هماهنگی:  . تامین روابط برای ایجاد هماهنگی وتشریک مساعی با ارگانهای امنیتی وسایر بخش های کاری مربوطه. 1 . تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات مرکزی در جهت تطبیق پالیسی های منابع بثری. 2 . . تامین ارتباط با امریت اصلاحات اداری وخدمات ملکی غرض پیشبرد امور مربوطه 3 
 
شرایط استخدام    قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  منابع بشری ، اداره و تجارت .اداره عامه ، مدیریت توسعه، مدیریت ، أ. رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به و  ، ورهبری، مدیریت دولتی، انکشاف پلانگذاری، حکومتداری وپالیسی عامه تحصیلات  بالاتر ارجحیت داده می شود. 
ب. داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. ج. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط برای ماستر . د. به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . مهارتها  : أ. تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو یا دری) و اشنائی کاری با لسان انگلیسی ؛ ب. مهارتهای کمپیوتر در برنامه های آفیس ویژو وانترنت. ج. توانائی مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر . د. توانائی کار موثر گروهی با همکاران در فاصله دور . موارد تشویقی:  ) نمره امتیازی برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛ 5( .أ ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( .ب ج. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود .

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی