آمر تدارکات اجناس

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

لایحه  وظایحف 
عنوان وظیف   :آمر تدارکات اجناس  وزارت                :دفاع ملی موقعیت  : کابل بخش   :ریحاست تدارکات  ) 3  ( :  بست گزارشدهی ب   :رئیس تدارکات گزارشگیری از :کارکنان تهت اثر 22 :  کود -90-022-044 
 
هدف وظیف : مدیریت، نظارت وکنترول از امورتدارکات اجناس اداره  در مطابقت به قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه. 
 
مسؤلیت های وظیفوی:  . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. 1 . نظارت از امور مراحل تدارکاتی اجناس و از اعلان الی عقد قرارداد جهت تحقق اهداف مورد نظراداره. 2 . تنظیم و مدیریت جلسات قبل از داوطلبی به منظور ارائه معلومات دقیق به داوطلبان قبل از بازگشایی آفرها. 3 . مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان و بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها. 4 . . ایجاد یک میکانیزم منظم در جهت  استفاده از اسناد معیاری تدارکاتی اداره تدارکات ملی در مراحل تدارکات 5 . تحلیل و ارزیابی اسناد تدارکاتی در تمام مراحل پروسه داوطلبی، تهیه معلومات مورد نیاز  برای داوطلبان جهت اطمینان 6 از شفافیت وکیفیت در پروسه تدارکات.  . . ایجاد هماهنگی میان هیئات تدارکات، ارزیابی آفرها، شعبات امورساختمانی، اجناس, و ریاست پلانگذاری وشعبات ذیربط 7 . اتخاذ تصامیم در راستای تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره. 8 . . حصول اطمینان از نحوه تسهیل وتعقیب قرارداد ها طبق شرایط عام وخاص قرارداد های اجناس و خدمات غیرمشورتی 9 . برنامه ریزی در راستای اعلان بعضی پروژه ها طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، کنترول وپیگیری پروژه ها بوجه احسن و 10 جلوگیری از سکتگی امورمحوله جهت شفافیت بهتر روند طی مراحل قرارداد ها. . ارائه مشوره های سازنده به رئیس تدارکات غرض بهتر شدن پروسه تدارکات، ایجاد هماهنگی بهتر وکنترول از فعالیتهای 11 مرتبط به پروسه های داوطلبیمطابق قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه.  . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 12 تهصیلات، تجارب و مهارت های لازم:    ) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است. 34 و 8 -7 مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد( . درج  تهصیل 1
اقتصاد یا مدیریت  ، حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی o محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.   . تجارب لازم  ( نوع و مدت زمان تجرب ) 2  داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه o  .مهارت های دیحگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) 3  آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات o  بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی. o  مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی