فراغت ۶۷ تن منسوبین جوان از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"

web_admin

به تعداد ۶۷ تن منسوبین جوان قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی پس از سپری نمودن یک دوره دوماهه آموزش مسلکی، امروز طی مراسمی از مکتب های مختلف قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

این مراسم فراغت با اشتراک مولوی نصیب الله "مدنی" قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود، مفتی محمد اسلم حقانی معاون تعلیم و تربیه، قوماندانان مکتب ها، مسؤلان، منسوبین و سایر مجاهدین برگزار شده بود.

مسوولین طی سخنانی ضمن اینکه فارغان را متوجه مسئولیت های شان نموده و افزودند: از بزرگان و آمرهای تان اطاعت نماید و مسلک های را که آموخته اید در قطعات و جزوتام های مربوطه به سایر هم قطاران تان آموزش دهید. همچنان این منسوبین آمادگی های شان را برای خدمت گزاری، محافظت و دفاع از نظام اسلامی در هر گوشه کشور اعلام نموده و در پایان تصدیق نامه ها نیز دریافت کردند.