فراغت ۹۶ تن مجاهد از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود

web_admin

به تعداد ۹۶ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، امروز طی مراسمی از کورس های مسلکی مکتب حمایه محاربوی، مهارت های خاص و تامینات محاربوی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این مجاهدین با اشتراک مولوی محمد هاشم "حذیفه" قوماندان تعلمیات مشترک محاربوی، قوماندانان، مسؤلان و سایر منسوبین برگزار شد.

مسؤلان طی سخنانی ضمن اینکه فارغان را متوجه به مسؤلیت های شان نموده و از آنان خواستند، مسلک و آموزش های فرا گرفته شان را در جهت تامین امنیت، پایداری نظامی اسلامی و خدمت گزاری به مردم استفاده نموده و در تمام امور شرعی از امیر شان اطاعت نمایند.

در پایان فارغان با دریافت تصدیق نامه، آماده گی شان را در هر گونه حالات برای خدمت گزاری به مردم و وطن خویش اطمینان دادند.