ریاست تصدی مسلخ وزارت دفاع ملی دوباره آغاز بکار نمود

s.mohmand

ریاست تصدی مسلخ وزارت دفاع ملی با حضور مولوی محمد شفیق “مشفق” مرستیال معاونیت مادی و تخنیکی و لوژیستیک، مولوی عبدالقیوم الیاس رییس لوژیستیک و احضارات و عینیات و قاری محمد رسول رییس تصدی مسلخ وزارت دفاع ملی امروز در جریان مراسم ویژه با قطع نوار افتتاح و آغاز به فعالیت نمود.

سخنرانان در این مراسم آغاز فعالیت این تصدی را گام ارزنده در حصه ارایه خدمات گوشتی صحی با ذبح اسلامی به پرسونل ارگان های دفاعی و امنیتی و حفاظت از محیط زیست مهم تلقی نمودند.

ریاست تصدی مسلخ وزارت دفاع ملی با داشتن پرسونل مجرب، داکتران حیوانی مسلکی، گدام ها و سردخانه های مجهز، ذبح مواشی بصورت معیاری و بهداشتی ‌و عرضه گوشت صحی به پرسونل و اکمال قطعات وزارت دفاع ملی در نقاط مختلف کشور آماده عرضه ارایه خدمات می باشد. #وزرات_دفاع_ملی