فراغت ۱۱۳ تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی از کورس «مخابره»

s.mohmand

۱۱۳ تن از منسوبین قطعات و جزوتام های امارت اسلامی؛ پس از فراگیری یک دوره دو ماهه آموزش‌ های فنی و مسلکی مخابره، توانستند موفقانه اسناد فراغت شان را بدست آورند.

این دوره آموزشی از سوی ریاست مخابره وزارت دفاع ملی، جهت ارتقای ظرفیت مجاهدین قطعات مرکزی و ساحوی در بخش مخابره برگزار گردیده بود.