گردهماهی بزرگ مسئولین دعوت وارشاد در مسجد جامع قول اردوی۲۰۹الفتح دایرگردیدبود

s.mohmand

روزگذشته به همین مناسبت تمام مجاهدین شعبات و قرارگاه قول اردو و مسئولین ارگانهای دفاعی وامنیتی زون شمال اشتراک ورزیده بودند که درآن مسئولین امربالمعروف ونهی عن المنکر در رابطه به اطاعت و قوانین شریعت اسلامی و رعایت نمودن از اصول امرای امارت اسلامی بیانات همه جانبه ومختصر را ارایه نمودند.

دراخیر مولوی عبدالنصیر "آخند زاده " به نمایندگی از قوماندانی قول اردوی۲۰۹الفتح در باره نظم و دسپلین ومنع فیرهای بی مورد درداخل محوطه قول اردو صحبت نمود، جلسه با دعای خیر خاتمه یافت