اعلان ۱۹ بست قراردادی NTA وزارت دفاع ملی

web_admin
Sat, Feb 10 2024 3:08 PM

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

وزارت دفاع ملی به منظورجذب افراد لایق، باتجربه، دارای تحصیلات عالی، متخصص ومسلکی به منظورایجاد اداره سالم اینک به تعداد ( ۱۹) بست قراردادی (NTA) خویش را به مدت پنج یوم کاری ازتاریخ  29/  07/  ۱۴۴۵ الی 05 / 08/ ۱۴۴۵ ازطریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی وتجارب کاری رسمی وتائید شده خویش را الی ختم تاریخ فوق الذکرطبق معیارات بست، به مدیریت پذیرش وزارت دفاع ملی تسلیم نمایند.

جهت معلومات بیشترمیتوانید به شماره های ذیل تماس حاصل نمائید.

 

  (۰۲۰۲۶۶۴۱۱۰،۰۲۰۲۶۶۴۱۰۹).

Documents

اعلان ۱۹ بست قراردادی NTA وزارت دفاع ملی