ترمیم تعداد وسایط مختلف النوع در قول اردوی ۲۰۵ البدر

web_admin

تیم های تخنیک و مسلکی آمریت تخنیک لوای سوم ابودجانه قول اردوی ۲۰۵ البدر به تعداد ۲۳ عراده وسایط مختلف النوع نظامی را ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این وسایط ۱۲ عراده انترنیشنل، ۵ عراده تانک هاموی، ۵ عراده موتر دمترک و ۱ عراده زرهدار تانک را شامل می باشد.