فراغت ۶۱۶ تن منسوبین جوان از قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود رض

web_admin

۶۱۶ تن منسوبین جوان قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، از بخش های مختلف چهار مکاتب مسلکی قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود (رض) امروز طی مراسمی فارغ شدند.

مولوی باز محمد حمیدی معاون معینیت تعلیمات و پرسونل در جریان سخنرانی اش برای فارغان گفت: اعداد و آموخته های تانرا فراموش نکنید و  آنرا برای مجاهدین قطعات و جزوتام های تان آموزش دهید، در ضمن تلاش نمایید خود را مطابق ضروریات روز آماده کنید.

در عین حال، این فارغان برای مسئولین وزارت دفاع ملی اطمینان دادند که در هر شرایط برای دفاع  و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش های اسلامی کشور  آماده می باشند. این مراسم با اهدای تصدیق نامه به فارغان خاتمه یافت.

قابل یاد آوری است که هفته گذشته ۴۳۱ تن منسوبین جوان از بخش های مختلف مکاتب مسلکی قومندانی تعلیمات مشترک حضرت عبدالله بن مسعود رض فارغ و جهت خدمت گذاری در نقاط مختلف کشور توظیف شدند.