کمک وسایل و تجهیزات طبی برای قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی

web_admin

بر اساس هدایت مقام ریاست الوزرا برای قوماندانیت صحیه ستردرستیز ۹ پایه ماشین جراحی قلب و  یکتعداد وسایل طبی دیگر کمک گردید.

این‌ وسایل و ملزومات طبی با حضور داشت شماری از مسؤلان و هیأت سره میاشت، برای مسؤلین دیپوی شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داود خان سپرده شد.

داکتران مسلکی و متخصصین شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داود خان با استفاده از این وسایل هر نوع عملیات جراحی قلب را در جریان یکماه به شکل منظم و دوامدار برای  منسوبین اردوی اسلامی انجام خواهند داد.

همچنان داکتران  قوماندانیت صحیه از اهدای این کمک ها به هموطنان تشکری نمودند.