فراغت ۱۲۰ تن سرباز از یک دوره ابتدایی عسکری از قول اردوی ۲۰۷ الفارق 

web_admin

به تعداد ۱۲۰ تن سرباز پس از سپری نمودن یک دوره تعلیمات نظامی و عقیدتی روز گذشته، طی مراسمی از لوای سوم قول اردوی ۲۰۷ الفارق فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این منسوبین که با اشتراک قوماندان لوای سوم، مسؤلین و سایر مجاهدین برگزار گردیده بود. در آن مسؤلین طی سخنانی ضمن مبارکی به فارغان، آنان را به اطاعت از اوامر و خدمت گزاری بهتر به مردم و نظام اسلامی توصیه نمودند.

این منسوبین پس از پایان دوره ابتدایی در قطعه مربوطه، جهت  ارتقای ظرفیت تعلیمات نظامی و مسلکی شان را در مراکز تعلیمی قول اردو  ادامه خواهند داد.