ترمیم ۳۳ عراده وسایط ثقیله انجینری دیگر در قول اردوی های ۲۰۹ الفتح و ۲۱۷ عمری 

web_admin

انجینران و تخنیکران اعزامی ریاست انجنیری و استحکام ستردرستیز به ادامه فعالیت های شان، اینبار به تعداد ۱۹ عراده وسایط ثقیله انجینری را در قول اردوی ۲۱۷ عمری و ۱۴ عراده این وسایط را در قول اردوی ۲۰۹ الفتح ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این در حالی ست که از اثر سعی و تلاش رهبری انجینری و استحکام ستردرستیز یک ورکشاپ مجهز و مدرن مرکزی متشکل از تیم های  انجینری و تخنیکی به منظور رسیدگی به وسایط تخریبی و غیرفعال قطعات و جزوتام های اردوی اسلامی ملی در گارنیزیون این ریاست گردیده است.