معاون تنظیم و اداره عینیات ریاست لوژستیک معرفی شد

web_admin

طبق لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی و به منظور پیشبرد بهتر امور، مولوی عبدالهادی "محمود" به حیث معاون تنظیم و اداره عینیات ریاست لوژستیک وزارت دفاع ملی تعین شده بود؛ امروز توسط حاجی مالی خان "صدیق" معاون نخست لوی درستیز قوای مسلح، رسماً به کارمندان معرفی و به کار آغاز نمود.

مسؤلین برای موصوف آرزوی کامیابی نمودند و معاون جدید برای خدمت گزاری بهتر  به آنان نیز اطمینان سپرد.