ترمیم ده ها عراده وسایط نظامی و اسلحه در لوای دوم فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب

web_admin

در ادامه تلاش های خستگی ناپذير منسوبین آمریت های تخنیک و توپچی لوای دوم فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب، به تعداد ۵۶ عراده وسایط نظامی و یکمقدار اسلحه را که در سال های قبل تخریب گردیده بود، دوباره ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این وسایط: ۲۷ عراده تاک هاموی، ۲۲ عراده انترنیشنل و ۷ عراده آمبولانس را شامل می باشد.

همچنان منسوبین مسلکی آمریت توپچی این فرقه؛ ۴ میل زیوی(ZU)، ۱ میل سکر بیست و ۲ دستگاه بیم یک را ترمیم و فعال نمودند.