ریس کشف و استخبارات از کمره های امنیتی شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوودخان دیدار کرد

s.mohmand

مولوی علی محمد “معتصم” رئیس کشف و استخبارات، سید علاء الدین آغا رئیس اسلحه و تخنیک و داکتر محمد طاهر “احرار” قوماندان صحیه وزارت دفاع ملی از کمره های امنیتی شفاخانه سردار محمد داود خان دیدار نمودند.

این کمره های امنیتی جهت حفاظت از ماحول و اطراف شفاخانه ۴۰۰ بستر نصب گردیده اند تا بخاطر تامین امنیت شفاخانه و مراجعین از آن استفاده صورت گیرد.

مسؤلین ضمن قدردانی از زحمات تیم تخنیکی کمره های امنیتی شفاخانه تعهد کردند که به مشکلات آنان رسیدگی خواهند کرد.