کار فعال سازی و ترمیم مجدد میدان هوایی بگرام آغاز شد 

s.mohmand

بر اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی، کار فعال سازی، ترمیم و پاک کاری میدان هوایی بگرام امروز توسط پرسونل لوای ملی انجینری آغاز شد. 

تیم مسلکی و تخنیکی لوای ملی انجینری وزارت دفاع ملی با وسایط و امکانات دست شان تلاش می ورزند هر چه زودتر این میدان را آماده ی استفاده قرار دهند. 

این در حالی ست که تأسیسات و بخش های زیادی میدان هوایی بگرام قبل از فتح توسط اشغال گران تخریب شده بود.