اعلان دعوت به داوطلبی ۱۵ قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ‌های انجنیری

zia_omid

Publish Date

Closing Date

Location کابل

به اساس فیصله (4039)مورخ08/02/1399 کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات تمام اعلانات تداراکاتی و تصامیم اعطای قرارداد خویش را دراین زمان الی رفع وضیعت فعلی ازطریق ویب سایت های اداره تدارکات ملی واداره مربوطه به نشر برسانند حتی الامکان داوطلبان ازطریق ایمیل نیز مطلع ساخته شوند طبق پیشنهاد پروژه های متذکره ازطریق رهنمود اجرای اقدامات تدارکات اضطراری جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا صورت گیرد.

موضوع تدارک: تهیه و تدارک 15 قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری ضرورت سال 1398 قول اردوهای ساحوی وقطعات مرکزی ریاست انجینری ستردرستیز وزارت دفاع ملی (ازروش داوطلبی باز) شماره داوطلبی :- (MOD-1399-G-EOO59-25213) ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و تدارک 15 قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری ضرورت سال 1398 قول اردوهای ساحوی وقطعات شماره داوطلبی :- (MOD-1399-G-EOO59-25213) می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند. تضمین آفر مبلغ (119000) یکصد نزده هزار افغانی و یا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ( تضمین نامه بانکی) میباشد.

یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد. ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها یکجا با تضمین آفر الی ساعت(10:00) قبل ازظهر روز جلسه آفـــر گشائی مورخ 19/03/1399میباشد.

محل تسلیمی: در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {19/03/1399}ساعت (10) بجه قبل ازظهرمی باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afو ویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلودنمایند.

محل آفر گشائی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفر گشائی.

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه: در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی و اداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقاضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسماً به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر و امضا نمایند عکس حال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

نوت: درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی واسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.

Documents

شرطنامه ۱۵ قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ‌های انجنیری

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۸:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی...

Back to tenders