اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمانی { تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار تعمیرمسجد شریف 150نفری برای کندک اول لوای اول قوماندانی قول اردوی 201 خالد بن ولید}

web_admin

Publish Date

Closing Date

: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمانی { تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار تعمیرمسجد شریف 150نفری برای کندک اول لوای اول قوماندانی قول اردوی 201 خالد بن ولید}

نمبرتشخیصیه  (د ملی دفاع وزارت -1402- ودانیزي چاري - 0071-25105)

آدرس و مدت اخذ شرطنامه: ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک پنجم اطاق نمبر(213) از تاریخ نشر اعلان الی بیست و یک یوم تقویمی به روز های رسمی از شروع رسمیات الی ختم رسمیات شماره تماس (0202612097).

تضمین آفر: مبلغ {60000} شصت هزار افغانی به شکل بانک گرنتی اخذ میگردد.

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

ضرب العجل تسلیمی آفرها: از تاریخ نشر اعلان به (21) روز تقویمی الی ساعت (10:00) بجه قبل از ظهر میباشد.

ضرب العجل آفرگشایی: از تاریخ نشر اعلان به (21) روز تقویمی ساعت (10:00) بجه قبل از ظهر.

نوعیت اخذ شرطنامه: بشکل کاپی/سافت (CD) داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویش را حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی ( www.mod.gov.af  )  دانلود نمایند.

محل آفرگشایی: ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشایی.

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماٌ موادات آنرا مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذ شرطنامه: در صورتیکه داوطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی و اداره محترم تدارکات ملی به شکل سافت بدست میآورند تقاضا میگردد تا به صورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا در صورت تعدیلات متعاقباٌ معلومات لازمه را بدست آورند و حین ارایه آفر خویش تعدیل (در صورت لزوم) آنرا مهر و امضا نموده و ضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت هاییکه بشکل هارد،کاپی بدست میآورند در صورت هرنوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسماٌ به جانب شرکت اصدار خواهند یافت و شرکت دریافت کننده مکلف خواهد بود حین ارایه آفر آنرا مهر و امضا نماید.

داوطلبان که از طریق انترنت شرطنامه اخذ مینمایند قبل از جلسه آفرگشایی جهت راجستر شدن با ورقه درخواست به دفتر ریاست تدارکات مراجعه نمایند.

نوت: داوطلبان که از طریق انترنت شرطنامه اخذ مینمایند جهت اخذ نقشه و لایحه کار پروژه متذکره به شعبه بخش ساختمانی این ریاست مراجعه نمایند.

حق الاشاعه اعلان فوق از نزد تورن ذاهد اخذ و رسید داده شود.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمانی { تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار تعمیرمسجد شریف 150نفری برای کندک

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۳۵ kabul
Background image

یرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 22 قلم ماشین مورد ضرورت ورکشاپ ها برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (22) قلم ماشین آلات مورد ضرورت  ورکشاپ های قطعات . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۳۲ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 7 قلم پرزه جات وسایط هاموی برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (7) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۲۸ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان تهیه و تدارک (314) قلم کتب دینی ضرورت کتاب خانه های قرارگاه، قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (314) قلم کتب دینی ضرورت کتاب خانه های قرارگاه، قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی . . .

Back to tenders