اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی و ترمیماتی مدیریت ملبوسات نظامی واقع شش درک

zia_omid

Publish Date

Closing Date

موضوع تدارک: پروژه پروسه کاری امورات ترمیماتی شبکه برق، شبکه آبرسانی و ساختمانی, تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تهیه واکمال موانع کانکریت, تهیه مواد واجرا احجام پروسه کاری امورات شبکه برق تهیه و منتاژ جنراتور و تهیه مواد و اجرا احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دومحل سایه بان جنراتورها برای مدیریت عمومی ملبوسات نظامی) اعمالات خانه) واقع شش درک.

نمبرتشخیصیه: (22416MOD-1399-W-C0152-22416) ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند.

تضمین آفر مبلغ {1285751}یک میلیون ودو صدو هشتاد وپنج هزارو هفت صدو پنجاه ویک افغانی) ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی (تضمین نامه بانکی) میباشد. یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها یکجا با تضمین آفر الی ساعت(10:00) قبل ازظهر روز دوشنبه جلسه آفـــر گشائی مورخ 16/04/1399میباشد.

محل تسلیمی: در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {16/4/1399} ساعت (10) بجه قبل ازظهر بروز دوشنبه می باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه: بشکل کاپی/سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند) همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب‌سایت و زارت دفاع ملی www.mod.gov.af و ویب‌سایت اداره محترم تدارکات ملی www-npa.gov.af دانلودنمایند.

محل آفر گشائی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفر گشائی

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (درصورت لزوم) آنرا مهر و امضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات رسمآ به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس حال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

نوت: درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی واسناد داوطلبی ، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.

همچنان ازاینکه سایز نقشه ها زیاد بوده شرکت های که خواستار نقشه باشد (هارد کاپی وسافت کاپی) میتوانداز آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست دارکات وزارت دفاع ملی در سی دی بدست آورند.

Documents

شرطنامه پروژه امورات ساختمانی و ترمیماتی مدیریت ملبوسات نظامی واقع شش درک

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۰:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) شش ماه

 تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۴۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 28 قلم رنگباب کارتریج

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۳۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که...

Back to tenders