اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location کابل

کابل – افغانستان {MOD-1398 – W- C0116-CO137-25105} .

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید تادر پروسه داوطلبی { لات اول: پروژه امورات ساختمانی یک باب ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره  تیپیک بشمول  شبکه ابرسانی  ان برای قو ماندانی تولی دوم کندک اول  واقع ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیکا مربوط قوماندانی سرحدی.

 لات دوم : پروژه امورات ساختمانی یک باب ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره  تیپیک بشمول  شبکه ابرسانی  ان برای قو ماندانی تولی سوم کندک اول واقع ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیکا مربوط قو ماندانی سرحدی .

لات سوم: پروژه امورات ساختمانی یک باب ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره  تیپیک بشمول  شبکه ابرسانی  ان برای کندک چهارم ،کندک پنجم وقرارگاه لواء قوماندانی عمومی امن ونظم عامه ولایت هلمند ضرورت سال مالی 1398 }.

اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را درحافظه {{CD دسک ویا ازویب سایت های {وزارت دفاع ملی (www.mod.gov.af)و اداره تدارکات ملــی (www . NPA.gov.af) دانلودنمایند.

آنعده ازداوطلبان که شرطنامه ها را ازسایت وزارت دفاع ملی وسایت اداره تدارکات ملی اخذ میدارند تقاضا می گردد که وقتاً وفوقتاً به سایت های فوق الذکر رجوع نموده ودرصورت هرگونه تعدیل ویا هم تغیر درشرطنامه آن را به دست آورده ومکلف اند تا بعدازمطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابقت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفرخویش را ترتیب ودرمیعاد معینه برای تسلیمی آفران را به ریاست تدارکات ارائه نمایند وهکذا آنعده شرکت های شرطنامه ها به شکل هارت کاپی ازریاست تدارکات وزارت دفاع ملی اخذ میدارند درصورت تغیرات وتعدیل شرطنامه ، تعدیلات متذکره به طور رایگان ازطرف اداره دردسترس شان قرارگرفته ومکلف اند آن را مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابقت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفر خویش را ترتیب ودرمیعاد معینه تسلیمی آفر ان را به ریاست تدارکات  تسلیم نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی تاریخ7/8/1398 روز سه شنبه ساعت(7:00) الی ساعت(10:00)قبل ازظهر  به  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی  واقع  خواجه بغرامقیم گاردسابقه، بلاک آفرگشائی ارائه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین افـــر به شکل بانک گرانتی درلات اول مبلغ(84733) هشتصدوچهار هزاروهفتصدو سی وسه افغانی.

درلات دوم مبلغ (84733) هشتصدوچهار هزاروهفتصدو سی وسه افغانی.

درلات سوم مبلغ (254198)دوصدو پنجاه وچهار هزارو یکصدو نودوهشت افغانی اخذ میگردد.

بوده وجلسه آفرگشائی به روز سه شنبه  ساعت 10:00 بجه قبل ازظهرتاریخ 7/8/1398{دربلاک آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی  واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه تدویرمی گردد.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۲۳
Background image

اعلان پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۷
Background image

اعلان تدارکات خدمات دوخت یونیفورم مورد نیاز قطعات و جزوتام های اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۱
Background image

اعلان تهیه و تدارک ظروف مورد نیاز قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

Back to tenders