اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 65 قلم پرزه جات اتومات

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک (65) قلم پرزه جات اتومات ضرورت ورکشاپ های اردوی ملی ریاست مخابره ستردرستیز ازبابت سال مالی 1399 بداخل دولات. (ازروش داوطلبی باز)

قرارامریه نمبر (512) مورخ 12/3/1399مقام محترم وزارت دفاع ملی

MOD-1399-G- N0032-22403 :لات اول با شرکت خدمات لوژستیکی ایمفول دارای جواز نمبر (D-38996) آدرس: کوچه مسلم شهرنو ناحیه 4 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (14764400) چهارده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و چهارصد افغانی

لات دوم : MOD-1399-G-N0033-22403 باشرکت شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل دارای جوازنمبر (D-54824) آدرس :شهرنوکوچه اتصالات مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (13694100) سیزده میلیون و شش صد و نود و چهار هزار و یکصد افغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۰:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) شش ماه

 تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۴۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 28 قلم رنگباب کارتریج

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۳۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که...

Back to tenders